Resolució de la convocatòria de Tècnic en Imatge per al Diagnòstic

RESOLUCIÓ SLT/1550/2019, de 28 de maig, de convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en imatge per al diagnòstic (TDPI LLIURE-2019).

Institut Català de la Salut. Fuente: Gencat

De conformitat amb el que preveu la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, en concordança amb el Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatuari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social i atenent als objectius del Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de la Salut publicat en la Resolució SLT/1158/2016, al DOGC núm. 7118, d’11.5.2016.

De conformitat amb el que preveu l’Acord 25/2017, de 25 de maig, pel qual s’aprova la distribució per categories de l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2017 i l’Acord 67/2017, de 22 de desembre, de la Comissió Executiva del Consell d’Administració, pel qual s’aprova per a l’any 2017 l’oferta d’ocupació pública addicional per a l’estabilització i la consolidació de l’ocupació temporal de l’Institut Català de la Salut i la seva distribució per categories (DOGC núm. 7525, de 29.12.2017), en concret el referit a 131 llocs de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en imatge per al diagnòstic.

Vist que la totalitat de les places objecte de convocatòria estan dotades pressupostàriament d’acord amb la normativa vigent per al personal estatutari de l’Institut Català de la Salut;

En exercici de les atribucions que m’han estat conferides per l’article 10 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut (DOGC núm. 4940, de 3.8.2007), i l’article 13 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut Català de la Salut (DOGC núm. 5314, de 9.2.2009),

Resolc:

Article 1
Fer pública aquesta convocatòria específica per proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en imatge per al diagnòstic (subgrup C1) (codi d’identificació TDPI LLIURE-2019).

Article 2

Aprovar les bases específiques que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució, que complementen i adapten les bases generals previstes en la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d’octubre, per la qual es disposa la publicació de les bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (DOGC núm. 6988, de 2.11.2015), modificada per les resolucions SLT/55/2018, d’11 de gener (DOGC núm. 7542, de 24.1.2018), SLT/1236/2018, de 18 de maig (DOGC núm. 7643, de 15.6.2018) i SLT/1514/2018, de 2 de juliol (DOGC núm. 7657, de 5.7.2018).

Article 3

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució, de conformitat amb el que preveuen els articles 8.2, 10.1, 14.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Amb caràcter potestatiu, prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu, es pot interposar un recurs de reposició davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seva publicació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.